Tingimused

 

1. Müügitingimuste kehtivus

 1.1. Müügitingimused kehtivad Lorenshop.eu e-poe klientide (edaspidi Klient) ja Lorenshop.eu omaniku Gran Premium OÜ (edaspidi Lorenshop.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

 1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

 1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Lorenshop.eu vahelisi suhteid Lorenshop.eu hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

 1.4. Lorenshop.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.Lorenshop.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 1.5. Lorenshop.eu ja Klient soovivad kaubelda Lorenshop.eu veebilehekülje www.Lorenshop.eu kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Lorenshop.eu e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 2. Hinnakiri

 2.1. Lorenshop.eu e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud EURODES ilma transpordikuluta ning ei sisalda käibemaksu 20%.

 2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

 2.3. Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest, sihtkohast, kulleri valikust (kulleri hinnakirjast).

 2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Lorenshop.eu poolt esitatud arve alusel.

 2.5. Lorenshop.eu jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

 3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

 3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Vormista tellimus“ ning täita etteantud blokid: Maksja andmed, Kohaletoimetamise andmed, Kohaletoimetamise viis, Makse info. Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Kinnita tellimus“.

 3.3. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi:   

  - Ülekandega pangakontole – Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks, tehes ülekande Lorenshop.eu arveldusarvele Kliendile sobilikust pangast; 

  - Pangalink - Toodete eest tasumine toimub Maksekeskus.ee pangalingi kaudu

  - Sularahaga järeletulemisel (praegu ei ole võimalik)

 3.4. Enne „Kinnita tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

 3.5. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, enam klient oma kontolt muuta ei saa (juhul kui registreerunud Klient). Muudatuste tegemiseks tuleb pöörduda Lorenshop.eu klienditeenindusse telefonil (+372) 56812194 või kirjutada e-posti aadressile info@lorenshop.eu.

 3.6. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 3 tööpäeva jooksul tasunud 100% tellimuse kinnituse/ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast Lorenshop.eu arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.

 3.7. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi.

 4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

 4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

 4.2. Lorenshop.eu kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

 4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Lorenshop.eu lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

 4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Lorenshop.eu -d koheselt enne kohaletoomist.

 4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Lorenshop.eu ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

 4.6. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Lorenshop.eu üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Lorenshop.eu kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

 4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@lorenshop.eu või helistada kontakttelefonile (+372) 56812194.

 4.8. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama.

 5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

 5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

 5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Lorenshop.eu -le saadetud kirjalikult aadressil info@lorenshop.eu tähtaja (so 14 päeva) jooksul.

 5.3. Avaldusse tuleb märkida tellija nimi, tellimuse number, tagastatava toote nimetus (vajadusel ka vahetustoote nimetus) ning arveldusarve number.

 5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@lorenshop.eu, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Lorenshop.eu lattu. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

 5.5. Paki tagastamiskulu tasub ostja.

 5.6. Lorenshop.eu kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

 5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Lorenshop.eu endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut (ekspertiisi eest tasub Klient).

 5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@lorenshop.eu vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

 5.9. Lorenshop.eu jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

 - tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Lorenshop.eu poolt pakutava asendustootega.

 6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

 6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

 6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Lorenshop.eu `d probleemist e-posti aadressil info@lorenshop.eu ning esitama järgmise informatsiooni:

- nimi ja kontaktandmed;

- toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);

- tellimuse nr.

 6.3. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist, kui parandamine ei ole võimalik. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui parandamine või asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

 6.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Lorenshop.eu -lt toote vahetamist.

 6.5. Lorenshop.eu ei vastuta:

- Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest

- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 7. Vastutus ja vääramatu jõud

 7.1. Lorenshop.eu vastutab Kliendi ees Lorenshop.eu poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 7.2. Klient vastutab Lorenshop.eu ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 7.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 7.4 Lorenshop.eu ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

 7.5 Lorenshop.eu ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Lorenshop.eu -st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

 7.6 Lorenshop.eu ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 8. Muud tingimused

 8.1. Lorenshop.eu kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

 8.2. Lorenshop.eu jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Lorenshop.eu uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Lorenshop.eu andmebaasist. 

 8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Lorenshop.eu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

 8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Lorenshop.eu -l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. 

 9. Lõppsätted

 9.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Lorenshop.eu e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.